Návštevný poriadok

Návštevný a prevádzkový poriadok lezeckej steny Pavúk


1. Povinnosti návštevníkov a užívateľov lezeckej steny - zákl. ustanovenia


Každý návštevník a užívateľ horolezeckej steny je povinný si prevádzkový poriadok pozorne prečítať, berie ho na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Prevádzkový a návštevný poriadok je zverejnený na webe lezeckej steny ako aj na viditeľnom mieste pred vstupom na lezeckú stenu. Každý návštevník je povinný svojim podpisom do návštevnej knihy potvrdiť, že si návštevný a prevádzkový poriadok preštudoval a súhlasí s ním. Nesúhlas s uvedeným poriadkom môže viesť k nevpusteniu  návštevníka do objektu telocvične. Porušovanie poriadku počas činnosti môže viesť k vykázaniu návštevníka zo steny, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušení prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do objektu horolezeckej steny;

1.1 Prevádzka lezeckej steny je zameraná na poskytovanie činností súvisiacich s lezením na lane, boulderingom a tréningovým procesom súvisiacim s lezením. Iné aktivity počas realizácie lezenia nie sú povolené.

1.2 Pri vstupe do telocvične si návštevník zakúpi vstupenku, alebo sa bez vyzvania preukáže permanentkou dozoru steny. V priestoroch telocvične sa môže nachádzať iba osoba s platnou vstupenkou.

1.3 Návštevník a užívateľ je povinný dodržiavať pokyny služby (dozor), inštruktorov a správcu telocvične;

1.4 Je zakázané zdržiavať sa zbytočne vo vstupnej hale a chodbách budovy, ktorá slúžia iba ako prechodová zóna;

1.5 Po príchode do objektu je návštevník povinný prezliecť a prezuť sa vo vymedzenom priestore (šatni) a až potom vstupovať do samotnej telocvične;

1.6 Lezenie na boso, vo vibramoch, papučiach a ponožkách je z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané. Povolené sú iba lezečky, kopačky s odstránenými štopľami a čisté halové tenisky;

1.7 Návštevník je povinný neznečisťovať lezeckú stenu, toalety, šatne ako aj okolie objektu;

1.8 Návštevník je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a pomôcky a svojvoľne ich nemeniť. Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia;

1.9 V priestoroch lezeckej steny je zakázané používanie magnézia. Je povolené iba tkz. tekuté magnézium

1.10 Návštevník je povinný oznamovať bez odkladu dozoru steny nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť, alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností podieľať sa na ich odstránení

1.11 V prípade úrazu je povinný návštevník ohlásiť úraz dozoru steny (inštruktorovi),

1.12 Na stene je zakázané zdržiavať sa osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a taktiež zákaz konzumovať alkohol v priestoroch telocvične a gymnázia. V priestoroch telocvične -budovy je zakázané fajčiť.

1.13 Deti do 15 rokov sa smú v objekte steny pohybovať iba v sprievode a pod dozorom dospelej osoby. Sprievodná osoba je za ich činnosť a konanie plne zodpovedná. 

1.14 V prípade úrazu spôsobeného vlastným zavinením, alebo nedodržaním stanoveného prevádzkového a návštevného poriadku, si návštevník nemá právo vymáhať žiadne finančné odškodnenie od organizácie, ktoré prevádzkujú umelú horolezeckú stenu.

1.15 Účastníci organizovaných aktivít (horolezeckých krúžkov), ktorí nemajú 18 rokov sú povinní doniesť inštruktorovi prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí s vykonávaním týchto športových aktivít v priestoroch horolezeckej steny.

1.16 Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Prevádzkovateľ a ani dozor steny v prípade straty alebo krádeže za veci nezodpovedá.

1.17 Návštevník steny sa dobrovoľne zaväzuje, že bude rešpektovať všetky usmernenia a informácie ktoré sú viditeľne zverejnené v objekte telocvične a ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov objektu. Svoj súhlas prejaví podpisom v knihe návštev. V prípade nerešpektovania bude požiadaný, aby objekt bezodkladne opustil. Návštevník sa zaväzuje dodržiavať aj protipandemické opatrenia a usmernenia. V rámci nich prejaví dobrovoľne súčinnosť.

2. Bezpečnosť


2.1 Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť! Každý užívateľ si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ - aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku - nie je schopný eliminovať. Dôležitá je vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení. Začiatočníci a neskúsený lezci majú možnosť po dohode realizovať oboznamovací kurz a získať dostatočnú lezeckú zručnosť. Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa môžu otočiť, alebo v krajnom prípade aj zlomiť. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.

2.2 Pokiaľ dozor steny usúdi, že nový návštevník (návštevníci) nie sú spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo mu v záujme vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti druhých návštevníkov zakázať športovú činnosť v objekte až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

2.3 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, ako napríklad premiestňovanie chytov, alebo istení. Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).  Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. (testy UIAA atď.) Pokiaľ dozor steny zistí nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu výstroje. Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou (osmičkový uzol, sedák, istítko). Pri istení istítkom Gri-Gri sa ističovi zakazuje dávať padajúcemu lezcovi preklz. Pri spúšťaní lezca je istič zodpovedný za to, aby neohrozil žiadne tretie osoby. Rýchle spúšťanie je zakázané! Donesené lano musí byt' minimálne 30 metrov dlhé. Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1- 2 metre) od nástupu cesty. Istič pri istení nesmie sedieť. Prvolezec musí zapnút' všetky istenia. Istič je zodpovedný za zabezpečenie pádovej zóny pod lezúcimi osobami. Je zakázané nechávať lano voľne visieť v ceste a blokovať tým ďalších lezcov. Je povinné cvakať expresky len v jednej línii. (Cesty sú stavané tak, aby línia expresov vyhovovala jednej ceste). V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano! Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to či lezie zospodu, alebo top-rope), nikto iný nesmie do tejto cesty naliezť. Počas lezenia a istenia s lanom je zakázané používať mobilné telefóny, alebo slúchadlá, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.

2.4 Ďalej je zakázané: používanie vlastných expresov, robenie štandov, používanie nitov bez karabín k postupu, lezenie bez lana (traverzovanie (bouldrovanie) je povolené maximálne s nohami vo výške 1,5 metra. Platí pravidlo - lezec nastupujúci do steny má vždy prednosť pred lezcom bez lana)

3. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)


3.1 V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách na to určených. Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a odnášať.

3.2 Pri malom vyťažení steny je možné lezenie s horným lanom za podmienok: Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do všetkých priebežných istení, ktoré vedú k poslednej karabíne. Doporučujeme nevycvakávať posledné dve istenia.

3.3 Istič musí držať lano riadne napnuté.

3.4 Na stene sú nainštalované fixné top ropy. Je na nich zakázané istenie horolezeckou osmou a pomocou polovičného osmičkového uzla /nadmerné opotrebenie/

3.5 V prípade že zbadáte poškodenie takéhoto lana je potrebné to okamžite nahlásiť prítomnému dozoru.

4. Materiál z požičovne


4.1 Návštevník má možnosť zapožičania za poplatok horolezecký materiál z požičovne.

4.2 Návštevník je povinný si pri prevzatí materiál prezrieť a v prípade poškodenia to hneď nahlásiť.

4.3 Materiál je určený iba na používanie na lezeckej stene a nemôže sa vynášať mimo priestorov steny.

4.4 Návštevník je povinný vrátiť požičaný materiál nepoškodený. V prípade poškodenia alebo zničenia je povinný uhradiť náhradu škody.

Záverečné ustanovenie

Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov apod. a škody na veciach, ako aj za osobné veci nepreberá prevádzkovateľ steny žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody, alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Horolezecký klub BB , ako prevádzkovateľ lezeckej steny, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

 

V Banskej Bystrici 18.9.2022
prevádzkovateľ lezeckej steny Pavúk