O stene a návštevný poriadok

Lezecká stena Pavúk bola prvou verejnou veľkou umelou stenou "na lano" v Banskej Bystrici. Svoje cesty si tu nájdu deti, začiatočníci, pokročilí borci aj pretekári. Bouldristi majú k dispozícii malú boldrovku. Pri stene je možné požičať si materiál (pozri cenník).

Na stene pravidelne prebieha aj výučba vysokoškolákov z Univerzity Mateja Bela a lezecké krúžky Horoklubu pre stredoškolákov pod vedením skúsených inštruktorov.

Parametre lezeckej steny:


Lezecká plocha: 400 m²
Výška: 9,3 m
Max. dĺžka cesty: 14 m
Max. previs: 8 m
Druh profilov: kolmé, mierne previsnuté, previsy, stropy, hrany,
Cesty: stavané sú vždy z chytov v jednej farbe, čo uľahčuje orientáciu a poskytuje možnosť sledovať vlastný výkonnostný postup preliezaním určitých ciest
Počet ciest: 33 nových ciest v obtiažnosti od 4 do 10 UIAA.

Od roku 2012 pribudli aj vysoké lanové prekážky ktoré využívame pri práci s mládežou a v krúžkoch

Stenu nájdete v telocvični na Gymnáziu J. G. Tajovského na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Pozri mapku.

GPS 48.738906105, 19.125974178
48° 44' 20.0619794" N
19° 7' 33.5070419" E


Umelá lezecká stena bola pôvodne postavená v Slovenskej Ľupči, neďaleko mesta Banská Bystrica. Jej využitie bolo značne obmedzené vzdialenosťou od mesta a rovnako aj jej prístupom pre širšiu lezeckú verejnosť. Po vzájomnej dohode medzi klubmi HO Slovenská Ľupča a Turistického a horolezeckého klubu ŠK UMB Banská Bystrica, vznikla dohoda o presťahovaní stienky do priestorov Centra voľného času JUNIOR so sídlom na ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici. Žiaľ po náhlom zrušení Centra voľného času JUNIOR sme museli hľadať nové priestory. V roku 2005 sme ich našli v malej telocvični Gymnázia J. G. Tajovského. Postavená stena mala charakter boulderingovej steny o rozmeroch cca 70 m². Stienka nadobudla nové tvary, čím sa oproti minulosti zvýšila aj jej celková náročnosť.

Rok 2005 bol prelomový aj zlúčením HO Slovenská Ľupča do TaHK UMB Banská Bystrica a jeho následným premenovaním na HOROKLUB ŠK UMB. Spolupráca s Gymnáziom J. G. Tajovského bola úspešná a v školskom roku 2005/06 úspešne fungoval horolezecký krúžok pod vedením inštruktorov z Horoklubu. Vyvrcholením tejto činnosti bolo ich sústredenie na Súľovských skalách.

V roku 2006 na základe spolupráce s Jirkom Švubom z CCC Bocianika Banská Bystrica sme sa pustili do stavby veľkej lezeckej steny ktorú vidíte v súčasnej podobe.

Od roku 1.5.2014 sa stena stáva majetkom Horoklubu ŠK UMB.......

Stena je určená pre horolezeckú verejnosť , zvýhodnený sú členovia Horoklubu ŠK UMB,  Jamesu a študenti Gymnázia J.G.Tajovského. Pre všetkých je pripravená rôznorodá ponuka horolezeckých kurzov, pravidelných krúžkov a animačných aktivít. Bližšie informácie o nich získate priamo na uvedených aktivitách.


 Návštevný poriadok lezeckej steny Pavúk

1. Povinnosti návštevníkov a užívateľov lezeckej steny - zákl. ustanovenia

Každý návštevník a užívateľ horolezeckej steny je povinný si prevádzkový poriadok pozorne prečítať, berie ho na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Každý návštevník je povinný svojim podpisom do návštevnej knihy potvrdiť, že si poriadok preštudoval a súhlasí s ním. Porušovanie poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka zo steny, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušení prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do objektu horolezeckej steny;

1.1 V priestoroch lezeckej steny je zakázané používanie magnézia. Je povolené iba tkz. tekuté magnézium

1.2 Pri vstupe do telocvične si návštevník zakúpi vstupenku, alebo sa bez vyzvania preukáže permanentkou dozoru steny;

1.3 Návštevník a užívateľ je povinný dodržiavať pokyny služby (dozor), inštruktorov a správcu telocvične;

1.4 Je zakázané zdržiavať sa zbytočne vo vstupnej hale a chodbách budovy, ktorá slúžia iba ako prechodová zóna do objektu steny;

1.5 Po príchode do objektu je návštevník povinný prezliecť a prezuť sa vo vymedzenom priestore (šatni) a až potom vstupovať do samotnej telocvične;

1.6 Lezenie na boso, vo vibramoch, papučiach a ponožkách je z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané. Povolené sú iba lezečky, kopačky s odstránenými štopľami a čisté tenisky;

1.7 Návštevník je povinný neznečisťovať lezeckú stenu, toalety, šatne ako aj okolie objektu;

1.8 Návštevník je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a pomôcky a svojvoľne ich nemeniť;

1.9 Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia;

1.10 Návštevník je povinný oznamovať bez odkladu dozoru steny, (inštruktorovi) nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť, alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností podieľať sa na ich odstránení

1.11 N prípade úrazu je povinný návštevník ohlásiť úraz dozoru steny (inštruktorovi),

1.12 Na stene je zakázané zdržiavať sa osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných a toxotronických látok a taktiež zákaz konzumovať alkohol v priestoroch telocvične a gymnázia,

1.13 V priestoroch telocvične -budovy je zakázané fajčiť,

1.14 V priestoroch horolezeckej steny je zakázané demontovať konštrukciu umelej horolezeckej steny, alebo jej častí (chyty, rezivo, osvetlenie a pod.) bez vedomia a súhlasu vedenia Združenia horolezeckých klubov ako aj vynášať materiál z priestorov horolezeckej steny (chyty),

1.15 V priestoroch horolezeckej steny sa nesmú voľne ponechávať žiadne osobné veci (lezečky, oblečenie...);

1.16 V priestoroch horolezeckej steny je zakázané používať vulgarizmy (stena sa nachádza v školskom zariadení),

1.17 Deti do 12 rokov sa smú v objekte steny pohybovať iba v sprievode dospelej osoby. Pobiehanie a hranie sa detí v priestoroch steny je zakázané.

1.18 V prípade úrazu spôsobeného vlastným zavinením alebo nedodržaním stanoveného prevádzkového a návštevného poriadku, si návštevník nemá právo vymáhať žiadne finančné odškodnenie od organizácií, ktoré prevádzkujú umelú horolezeckú stenu.

1.19 Účastníci organizovaných aktivít (horolezeckých krúžkov), ktorí nemajú 18 rokov sú povinní doniesť inštruktorovi prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí s vykonávaním týchto športových aktivít v priestoroch horolezeckej steny.

1.20 Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Združenie horolezeckých klubov a ani dozor steny v prípade straty alebo krádeže za veci nezodpovedá.

2. Bezpečnosť


2.1 Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť! Každý užívateľ si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ - aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku - nie je schopný eliminovať. Dôležitá je vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.

2.2 Pokiaľ dozor steny usúdi, že nový návštevník (návštevníci) nie sú spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo mu v záujme vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti druhých návštevníkov zakázať športovú činnosť v objekte až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

2.3 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, ako napríklad premiestňovanie chytov, alebo istení.

2.4 Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE)

2.5 Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou (osmičkový uzol, sedák, istítko)

2.6 Pri istení istítkom Gri-Gri sa ističovi zakazuje dávať padajúcemu lezcovi preklz.

2.7 Donesené lano musí byt' minimálne 40 metrov dlhé.

2.8 Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1- 2 metre) od nástupu cesty. Istič pri istení nesmie sedieť.

2.9 Prvolezec musí zapnút' všetky istenia.

2.10 Je zakázané nechávať lano voľne visieť v ceste a blokovať tým ďalších lezcov.

2.11 Je povinné cvakať expresky len v jednej línii. (Cesty sú stavané tak, aby línia expresov vyhovovala jednej ceste)

2.12 V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano!

2.13 Používanie vlastných expresov je zakázané.

2.14 Robenie štandov v stene je zakázané.

2.15 Nity bez karabín sa nesmú používať k postupu.

2.16 Pri spúšťaní lezca je istič zodpovedný za to, aby neohrozil žiadne tretie osoby. Rýchle spúšťanie je zakázané!

2.17 Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to či lezie zospodu, alebo top-rope), nikto iný nesmie do tejto cesty naliezť.

2.18 Zlaňovanie je povolené iba s predchádzajúcim súhlasom dozoru steny.

2.19 Lezenie bez lana je zakázané !! Traverzovanie (bouldrovanie) je povolené maximálne s nohami vo výške 1,5 metra. Platí pravidlo - lezec nastupujúci do steny má vždy prednosť pred lezcom bez lana.

2.20 Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa môžu otočiť, alebo v krajnom prípade aj zlomiť. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.

2.21 Vyvarujte sa pádovej zóne pod lezúcimi osobami.

2.22 Počas lezenia a istenia s lanom je zakázané používať mobilné telefóny, alebo slúchadlá, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.

2.23 Liezť smie iba osoba v dobrom zdravotnom stave.

3. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

3.1 V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách na to určených. Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a odnášať.

3.2 Pri malom vyťažení steny je možné lezenie s horným lanom za podmienok: Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do všetkých priebežných istení, ktoré vedú k poslednej karabíne. Doporučujeme nevycvakávať posledné dve istenia.

3.3 Istič musí držať lano riadne napnuté.

3.4 Na stene sú nainštalované fikné top ropy. Je na nich zakázané istenie horolezeckou osmou a pomocou polovičného osmičkového uzla /nadmerné opotrebenie/

3.5 V prípade že zbadáte poškodenie takéhoto lana je potrebné to okamžite nahlásiť prítomnému dozoru.

4. Materiál

4.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. (testy UIAA atď.)

4.2 Pokiaľ dozor steny zistí nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu výstroje.

4.3 Pri zistení nedostatkov na stene (istenia, chyty, karabíny, laná) sú lezci povinný toto okamžite ohlásiť dozoru steny.

5. Materiál z požičovne

5.1 Návštevník má možnosť zapožičania za poplatok horolezecký materiál z požičovne.

5.2 Návštevník je povinný si pri prevzatí materiál prezrieť a v prípade poškodenia to hneď nahlásiť.

5.3 Materiál je určený iba na používanie na lezeckej stene a nemôže sa vynášať mimo priestorov steny.

5.4 Návštevník je povinný vrátiť požičaný materiál nepoškodený. V prípade poškodenia alebo zničenia je povinný uhradiť náhradu škody.

Záverečné ustanovenie

Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov apod. a škody na veciach, ako aj za osobné veci nepreberá prevádzkovateľ steny žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody, alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Horolezecký klub UMB , ako prevádzkovateľ lezeckej steny, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.